Algemene voorwaarden

Boekestijn Catering / Eric Boekestijn

Ge-update op: 12/02/2019

Boekestijn Catering/ Eric Boekestijn Freelance Chef, gevestigd te Warande 38, 1943 BR te Beverwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57549559 stelt voorop dat hij zich altijd zal inspannen om zijn beste kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat hij zich tot het alleruiterste zal inspannen voor de tevredenheid van zijn klanten/opdrachtgever(s).

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Boekestijn Catering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van Boekestijn Catering.

Artikel 2 | Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boekestijn Catering en een cliënt waarop Boekestijn Catering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 | Aanbiedingen en Offertes

1. De door Boekestijn Catering gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Boekestijn Catering is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Boekestijn Catering is medegedeeld. Boekestijn Catering is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatie basis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Boekestijn Catering gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

4. Boekestijn Catering is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 4 | Vertraging

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Boekestijn Catering aan cliënt doorberekend.

2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

Artikel 5 | Betaling

1. Bij een totaal bedrag van € 2000.- of meer betaalt de cliënt bij het ondertekenen van de overeenkomst 25% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Boekestijn Catering contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Boekestijn Catering het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Boekestijn Catering .

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Boekestijn Catering | Warande 38| 1943BR Beverwijk | T 06 22546346| info@boekestijncatering.nl | www.boekestijncatering.nl |

Artikel 6 | Catering

1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Boekestijn Catering zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Boekestijn Catering en cliënt.

2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Boekestijn Catering .

3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Boekestijn Catering is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

Artikel 7 | Annulering door Cliënt

1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 50,- administratiekosten te betalen.

2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

Artikel 8 | Annuleringen door Boekestijn Catering

1. Boekestijn Catering is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Boekestijn Catering zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Boekestijn Catering gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Boekestijn Catering onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Boekestijn Catering geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Boekestijn Catering kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 9 | Deelannulering

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid Cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Boekestijn Catering , medewerkers of derden.

Artikel 11 | Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden. De klacht dient ook schriftelijk ingediend te worden bij Boekestijn Catering.

2. Boekestijn Catering kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 12 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.